Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Planowane działania MARZEC 2021

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Zbiórka makulatury

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Zbiórka darów dla zwierząt

Kategorie
Aktualności Strefa rodzica ogłoszenia

Konsultacje telefoniczne z psychologami w PPP w Rumi

Dyrektor PPP w Rumi informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego dotyczącego opieki psychologicznej nad dzieckiem, rodzicem i nauczycielem w czasach pandemii, proponujemy konsultacje telefoniczne z psychologami w następujących terminach:

– pierwszy poniedziałek miesiąca: marca, kwietnia, maja, czerwca

w godzinach 11.00 – 13.00

– pierwszy wtorek w/w miesięcy

w godzinach 14.00 – 16.00

– pierwsza środa w/w miesięcy

w godzinach 8.00 – 10.00

– pierwszy czwartek w/w miesięcy

w godzinach 11.00 – 12.00

– pierwszy piątek w/w miesięcy

w godzinach 14.00 – 16.00

Kategorie
Aktualności Galeria Strefa rodzica ogłoszenia

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kategorie
Strefa rodzica ogłoszenia

Warsztaty bębniarskie

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na ten miesiąc Warsztaty Bębniarskie dla dzieci zostały z przyczyn od nas niezależnych odwołane i przełożone na 1 marca.

Za zmiany w imieniu swoim i organizatorów przepraszamy!

Kategorie
Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola

Informacje ogólne

W postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli przyjmowane są przede wszystkim dzieci 3 letnie (urodzone w 2018 roku). Dzieci 4 letnie (urodzone w 2017 roku), 5 letnie (urodzone w 2016 roku) i 6 – letnie (urodzone w 2015 roku) mogą zostać przyjęte do przedszkoli, jeżeli będą wolne miejsca w istniejących już oddziałach.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z publicznych przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Redy, wskaże rodzicom oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole, które przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Zasady przyjęć

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach publicznych biorą udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 i zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Reda. Rodzic/prawny opiekun dziecka zamieszkałego poza Redą może ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t. j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (24.02 – 02.03.2021 r.)
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole umieszczone na pierwszym miejscu jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych przedszkoli i szkół, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w przedszkolu lub w szkole pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i w § 2 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Redy o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. W tym celu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Ponadto może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).
 7. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:
 1. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole.
 2. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w publicznym przedszkolu potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 3. Komisja rekrutacyjna:
 1. przyjmuje kandydata do publicznego przedszkola, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu,
 2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola.
 1. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do publicznego przedszkola, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.
 2. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria rekrutacji

DOKUMENTY

Kategorie
Aktualności Galeria

Zabawy ruchowe

Sowy w tym tygodniu korzystały ze wspaniałej, zimowej pogody. Lepiliśmy bałwany, śnieżne kule i nie zbrakło oczywiście bitwy na śnieżki. Wielką radość sprawiła dzieciom jazda na sankach i jabłuszkach. Jak co tydzień w grupie Sów nie zabrakło różnorodnych ćwiczeń i zabaw ruchowych.

Kategorie
Aktualności Galeria

Eksperymenty

Dzieci z grupy V doprowadziły dziś do erupcji wulkanu wytwarzając reakcję chemiczną pomiędzy octem a sodą. „Sowy” wiedzą doskonale, że wybuch wulkanu na Ziemi wygląda jednak inaczej. Eksperyment z Wulkanem umożliwił dzieciom zrozumienie zjawiska erupcji wulkanu przez samodzielne wprowadzanie czynników i obserwowanie tego co się dzieje.

Kategorie
Aktualności Galeria

Walentynki u Żabek

’Walentynki inaczej nazywane świętem zakochanych, obchodzone są 14 lutego. Dzieci z grupy Żabki zabawę walentynkową rozpoczęły już dzisiaj. Było mnóstwo zabaw muzyczno – ruchowych, a potem poczęstunek zorganizowany przez rodziców”.