Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE NR 1 W REDZIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki http://przedszkole1.reda.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2019.12.16

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa spełnia normę dostępności – WCAG 2.0 (Level AA). Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: Niektóre dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty w formacie pdf nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
b) nieproporcjonalne obciążenie: brak
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020.12.21
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pomiot publiczny
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.12.21

Skróty klawiszowe – TAK

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Powiększenie/pomniejszenie obrazu znajdującego się na monitorze: należy wcisnąć Ctrl i trzymając go naciskać „+”(przybliżenie), „ –”  (oddalenie). Zamiast znaków „+” i „ – ” można użyć scroll’a myszy.
 • Duży kontrast (włączenie/wyłączenie): naciśnij kombinację klawiszy Alt + lewy Shift + Print screen (na niektórych klawiaturach „Print Scrn”), aby szybko wyłączyć tryb dużego kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 

 • Bezpośrednio: Marta Wilimska – Jaśko (kierownik administracyjno – gospodarczy)
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@przedszkole1.reda.pl 
 • Telefonicznie: 58 678 33 95 

Skargi i odwołania. Informacje na temat procedury

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi za brak zapewnienia dostępności można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: administracja@przedszkole1.reda.pl 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia           z wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja tego żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lud elementu strony internetowej do organu prowadzącego. 

Urząd Miasta w Redzie

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

Biuro Obsługi Interesanta: 58 678-80-00

Sekretariat Burmistrza Miasta: e-mail sekretariat@reda.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 w Redzie mieści się w wolnostojącym, dużym jednopiętrowym budynku przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie. Teren przedszkola jest ogrodzony.

W budynku zastosowano częściowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (m.in. podjazd dla wózków, toaleta dostosowana do osoby niepełnosprawnej na wózku).

Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze blokadę odblokowujący otwarcie furtki. Następnie należy przejść ok. 70 metrów mijając po prawej plac zabaw dla dzieci. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie (lub podjazd dla wózków) oraz drzwi wejściowe zewnętrzne otwierane ręcznie. W przedsionku, aby odblokować drzwi wewnętrzne, należy użyć domofonu.

Na parterze jest szatnia, i dwie sale dydaktyczne. Na piętrze są trzy sale dydaktyczne. Brak windy.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

Informacja o dostępności tłumaczenia języka migowego:

Przedszkole nie posiada tłumaczenia języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Skip to content