Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZGMINĘ MIASTO REDA

Słowniczek:

Rodzice – rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka,

Placówka przedszkolna– przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej.

Informacje ogólne:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym
z Zarządzenia nr OK.3.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2024 r.

Oferta placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zostanie udostępniona na stronie systemu rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025  biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2018 – 2021,
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałe w Gminie Miasto Reda.

Dzieci urodzone w 2022 roku nie uczestniczą w rekrutacji.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miasto Reda mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do samorządowej placówki przedszkolnej jeśli po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkańców gminy pozostaną wolne miejsca.


Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego:

Przypominamy, że w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj.od 6 marca 2024 r.od godz. 08:00 do 12 marca 2024 r. do godz. 15:00, rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do placówek przedszkolnych rejestrują w systemie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 .

Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 


Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2024/2025   w danej placówce przedszkolnej uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne:

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025  rozpocznie się 13 marca 2024 r. od godz. 08:00.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Wniosek należy złożyć tylko poprzez system elektronicznej rekrutacji.

Strona rekrutacyjna dla rodziców: https://reda.formico.pl

Wniosek o przyjęcie należy złożyć do pierwszej wybranej placówki przedszkolnej prowadzącej postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. We wniosku o przyjęcie wskazuje się trzy wybrane placówki według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.


Rodzice:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

 lub

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają, razem z dokumentami lub oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, tylko w placówce pierwszego wyboru.


Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL muszą zgłosić się osobiście do placówki pierwszego wyboru w celu rejestracji w systemie.


Wypełnienie wniosku poprzez stronę internetową:

 • bez jego wysłania do placówki pierwszego wyboru po podpisaniu profilem zaufanym lub
 • bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru,

oznacza, że dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.


W postępowaniu rekrutacyjnym udział biorą wnioski zarejestrowane, zatwierdzone i zweryfikowane przez dana placówkę przedszkolną.

Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.


W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku przez oboje rodziców, konieczne jest dołączenie do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek i/lub oświadczenia, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku.

Wzory oświadczeń zostaną zamieszczone na stronie systemu rekrutacyjnego w zakładce w menu głównym –https://reda.formico.plw zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik placówki pierwszego wyboru.

Do wniosku składanego, zarówno poprzez system elektroniczny jak i w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru, należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w placówce pierwszego wyboru lub jako podpisany załącznik w systemie informatycznym (w przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym).


Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki przedszkolnej rodzice mają czas
do 27 marca 2024 do godziny 15:00 .


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki przedszkolnej. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).


W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.


Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole bądź szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XLI/416/2021 Rady miejskiej w Redzie z dnia  16 grudnia 2021r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.


Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Istnieje możliwość  złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z miejsca w placówce przedszkolnej.


Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki przedszkolnej mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w  terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.


Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie można składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – po zalogowaniu na konto dziecka.


W sytuacji dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym, które nie zostało przyjęte do żadnego ze wskazanych przez rodziców we wniosku przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, dziecko otrzyma skierowanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wskazanego przez Burmistrza Miasta Redy.

Przydatne linki:

https://miasto.reda.pl/category/rekrutacja/

https://reda.formico.pl– strona rekrutacyjna dla rodziców.


Skip to content