Kategorie
RODO

Oświadczenie

                Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci, jest Przedszkole nr 1 w Redzie, ul. Gniewowska 4, 84-240 Reda.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail: rodo@przedszkole1.reda.pl Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci, które podaliście Państwo na Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola nr 1 w Redzie, będą przetwarzane przez nas w celu realizowania statutowych działań Placówki w zakresie edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczym. informujemy, że: Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie są udostępniane osobom trzecim. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przez Przedszkole. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu edukacji, a po tym okresie dla celów archiwalnych w czasie i zakresie jaki wymagany jest przez przepisy prawa. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą Placówkę, określonych w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług o które się Państwo staracie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy prawa oraz Państwa zgoda. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( policja, prokuratura, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty itp.).
Skip to content