Rekrutacja

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Rekrutacja do Przedszkola nr 1 w Redzie na rok 2023/2024

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, odbędzie się
w terminie 1 – 14 marca 2023 r.

 

Załączniki, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania kryteriów:

  1. Wielodzietność rodziny – oświadczenie.

2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz Samotny rodzic – oświadczenie.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

5. Rozliczenie podatku dochodowego – oświadczenie.

6. Zatrudnienie, nauka – zaświadczenie.

7. Kontynowanie edukacji przez rodzeństwo – oświadczenie.

8. Nieprzyjęcie dziecka w poprzednim roku – oświadczenie.

9. Miejsce zamieszkania – oświadczenie.

10. Ubieganie się o miejsce dla co najmniej dwójki dzieci – oświadczenie.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 23 marca 2023 r.

Po potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 23 – 29 marca 2023 r., podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w terminie 3 kwietnia 2023 r.

Skip to content