Kategorie
Aktualności

Rekrutacja do przedszkola

Informacje ogólne

W postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli przyjmowane są przede wszystkim dzieci 3 letnie (urodzone w 2018 roku). Dzieci 4 letnie (urodzone w 2017 roku), 5 letnie (urodzone w 2016 roku) i 6 – letnie (urodzone w 2015 roku) mogą zostać przyjęte do przedszkoli, jeżeli będą wolne miejsca w istniejących już oddziałach.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z publicznych przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Redy, wskaże rodzicom oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub przedszkole, które przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2021 z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Zasady przyjęć

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach publicznych biorą udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 i zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Reda. Rodzic/prawny opiekun dziecka zamieszkałego poza Redą może ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t. j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (24.02 – 02.03.2021 r.)
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata. We wniosku należy wskazać kolejność wybranych publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole umieszczone na pierwszym miejscu jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych przedszkoli i szkół, rodzic/prawny opiekun składa wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w przedszkolu lub w szkole pierwszego wyboru.
 3. Do wniosku rodzic/prawny opiekun dołącza określone w art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i w § 2 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów organu prowadzącego.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Redy o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. W tym celu korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Ponadto może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).
 7. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:
 1. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w § 1 Uchwały nr XL/423/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole.
 2. Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia w publicznym przedszkolu potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 3. Komisja rekrutacyjna:
 1. przyjmuje kandydata do publicznego przedszkola, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic/prawny opiekun potwierdził wolę zapisu,
 2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola.
 1. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do publicznego przedszkola, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.
 2. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria rekrutacji

DOKUMENTY

Skip to content